home 首頁 navigate_next 學習專區 navigate_next 學齡前兒童 navigate_next 常禮舉要 navigate_next 第十集 饋贈篇 navigate_next 第十集 饋贈篇
第十集 饋贈篇

第十集 饋贈篇

贈人物品,外必用包裹,婚喪慶壽例外。
贈人物品,必謙必敬。
受贈先略謙辭後受,稱謝,逾日須往拜。
贈人物品,外必用包裹,婚喪慶壽例外。
禮尚往來,來而不往,往而不來,皆非禮也。